Site Loader

İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haklar uzun süredir anayasal düzeyde iç hukuk kurallarıyla korunmakta iken, bu hakların uluslararası düzeyde de korunması fikri 20.yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Bu düşüncenin ortaya çıkmasında İkinci Dünya Savaşı büyük bir rol oynamıştır. Ülkemizde ise Tanzimat Fermanıyla hız kazanan Batılılaşma hareketi Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde epey önem kazanmıştır.

Türkiye insan haklarını korumada, 1961 anayasası ile hukuk sistemine dahil ettiği Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabi yasalarla ve bireysel başvuru hakkı ile iç hukuk denetimini güçlendirirken, insan hakları ihlallerine dair uluslararası denetimi de Kabul etmiştir. Nitekim, ülkemiz bir yandan Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan AİHS kurallarına göre yaptığı kabulle 1987 yılından beri AİHM’e kişisel başvuruyu kabul etmiş ve 1990 yılından itibaren de Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini tanımıştır. Diğer yandan ülkemiz BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi yanında bu sözleşmenin Ek Seçimlik Protokolüne de taraf olarak Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’ne başvuru hakkını da kabul etmiş bulunmaktadır.

Ülkemizde insan haklarının korunmasına yönelik pek çok yargı reform bu reformlardan bazıları şunlardır;

Anayasa’nın 90. Maddesine şu son cümle eklenmiştir: ‘’ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.’’

Ölüm cezası Anayasa’dan çıkarılmış, İdam Cezasının Kaldırılması teklifi 26 Haziran 2003 tarihinde TBMM tarafından onaylanmıştır.

1 Haziran 2005’de yürülüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile şüphelilerin, mağdurların ve hükümlülerin hakları ve yükümlülükleri adına olumlu adımlar atılmıştır.

Post Author: Burak Can

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir